Już w najbliższy poniedziałek 22 lipca Wydział Doboru Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 zaprasza do swojej siedziby na "Dzień otwarty", podczas którego każdy zainteresowany zapozna się z procedurą rekrutacji do służby w Policji. Przypomnijmy, że dni otwarte organizowane są od 29 kwietnia tego roku co drugi poniedziałek.

Policjanci będą czekać od godziny 12.00 w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1. Każdy z kandydatów, który przyjdzie na spotkanie weźmie udział w zajęciach sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy techniki, a także kondycji (warunkiem wzięcia udziału w tych zajęciach jest posiadanie stroju sportowego). Zajęcia te odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu.
 

Przypominamy, że zawód policjanta to gwarancja stabilnej służby, możliwość awansu i rozwoju zawodowego oraz możliwość wykonywania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji.
 

Kto może pełnić służbę w Policji?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2.
 


 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
 

UWAGA! Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.
 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.
 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
sierż. szt. Marcin Świeży
tel. (74) 842-04-85

Powiązane wiadomości


1000 Znaków do wykorzystania