Chcesz wstąpić do Policji? Nie czekaj! Przyjdź na wybrane przez siebie spotkanie z dzielnicowym, na którym między innymi dowiesz się jakie wymagania i kryteria należy spełnić, aby rozpocząć służbę w naszej formacji. Przypominamy, że Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zaplanował w tym roku jeszcze dwa nabory – 7 listopada oraz 30 grudnia.

Funkcjonariusze podczas rozmów z mieszkańcami Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej. Najbliższe spotkania odbędą się już w przyszłym tygodniu.
 

07.10.2019 – godz. 10:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32
08.10.2019 – godz. 10:00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 65
10.10.2019 – godz. 08:30 Szkoła Podstawowa w Kowalowej, ul. Wałbrzyska 38
10.10.2019 – godz. 10:00 ROD „Jutrzenka” w Boguszowie-Gorcach, ul. 1 maja 7
10.10.2019 – godz. 17:00 RWS Stary Zdrój w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 37
11.10.2019 – godz. 16:30 Świetlica Wiejska w Chwaliszowie, ul. Główna 49a
15.10.2019 – godz. 10:00 Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, ul. Wolności 19
15.10.2019 – godz. 11:30 Straż Miejska w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17
18.10.2019 – godz. 10:00 ROD „Barbara” w Boguszowie-Gorcach, ul. Traugutta
28.10.2019 – godz. 11:30 ZSP nr 5 w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 12
 

Przypominamy, że zawód policjanta to gwarancja stabilnej służby, możliwość awansu i rozwoju zawodowego oraz możliwość wykonywania zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji.
 

Poza tymi czynnikami oczywiście ważne są także finanse. I tu warto wspomnieć o zarobkach dla początkujących policjantów. Kursant podczas szkolenia podstawowego (bez wysługi lat i ze stopniem posterunkowego) na początku swojej kariery zawodowej ma zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie netto ponad 2300 złotych – plus wyżywienie oraz zakwaterowanie w jednej ze szkół Policji w Polsce. Po zakończeniu okresu szkoleniowego i powrotu do macierzystej jednostki policjant otrzymuje podwyżkę uposażenia, które po około dwóch latach służby wynosi już „na rękę” ponad 3300 złotych (przy stopniu starszego posterunkowego). Z każdym kolejnym rokiem wynagrodzenie wzrasta. Zależy to oczywiście m.in. od zajmowanego stanowiska, dodatku za wysługę lat i za posiadany stopień służbowy oraz wysokości dodatku służbowego.


 

Kto może pełnić służbę w Policji?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
 

UWAGA! Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.
 

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
 

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?
W pierwszej kolejności należy przejść test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie należy poddać się testowi sprawności fizycznej posiadając aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu, a także strój o obuwie sportowe. Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne, a po pozytywnym przejściu tego etapu rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom lekarskim i po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej trafiają na listę rankingową. Ostatecznie od niej zależy, czy kandydat zostanie przyjęty do służby.
 

Oficer Prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu
mł. asp. Marcin Świeży
tel. (74) 842-04-85

 

Powiązane wiadomości